BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie z 27 września 2018 roku, nr GN-I.683.6.10.2017

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.6.6.2017 z 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Miastkowo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1091/1 o pow. 0,0041 ha, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 6/2017 z 06 września 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105888B w Miastkowie – ul. Wąskiej i ul. Spokojnej na odcinkach: ul. Spokojna – od skrzyżowania z ul. Świerkową km 0+000 (początek robót km 0+008) – droga powiatowa Nr 1957B do skrzyżowania z ul. Kurpiowską km 0+561,78 – droga gminna Nr 105887B; ul. Wąska – od skrzyżowania z ul. Spokojną km 0+002,75 do skrzyżowania z ul. Warszawską km 0+285,52 – droga powiatowa Nr 1957B.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

WICESTAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 28 wrz 2018 08:32
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2018 08:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 paź 2018 13:18
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 578 razy