BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”. (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-10.887.2018).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 15.10.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ZDP-4.252.P-10.887.2018.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 350.000,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

2

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

290.000,00 zł

3 dni

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

KOMUNALNY.PL S.C.
P. Pawlak, S. Mikołajczak
ul. Lipowa 1
63-023 Sulęcin

29.397,00 zł

3 dni

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2018 10:58
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2018 11:00
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 374 razy