BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 23.10.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części I

 

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 290.000,00 zł brutto.

termin dostawy w ciągu – 3 dni

 

Dla części II

 

KOMUNALNY.PL S.C

Pawlak, S. Mikołajczak

Lipowa 1

63-023 Sulęcin

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 29.397,00 zł brutto.

termin dostawy w ciągu – 3 dni

 

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

 

Część I

1

KOMUNALNY.PL S.C.

P. Pawlak, S. Mikołajczak

ul. Lipowa 1

63-023 Sulęcin

 

29.397,00 zł

60

3 dni

40

100

 

Część II

2

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

 

290.000,00 zł

60

3 dni

40

100

 

Data powstania: wtorek, 23 paź 2018 14:06
Data opublikowania: wtorek, 23 paź 2018 14:08
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 375 razy