BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”, ogłoszonego w BZP w dniu 15.10.2018r. pod nr 636200-N-2018.

 

Uzasadnienie:

W dniu 30.10.2018r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.  Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.1ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

 

Data powstania: wtorek, 30 paź 2018 14:11
Data opublikowania: wtorek, 30 paź 2018 14:12
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 390 razy