BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”. (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-12.1071.2018).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 23.11.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 65.000,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

SINJA Sp. z o.o.
ul. Podkarpacka 23a
35-082 Rzeszów

61.254,00 zł

14 dni

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

SINJA Sp. z o.o.

ul. Podkarpacka 23a

35-082 Rzeszów

4.300,00 zł

14 dni

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: piątek, 23 lis 2018 12:53
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 12:54
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 375 razy