BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.7.2018 z 20 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 84 i art. 124 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 

p o s t a n a w i a m

 

  1. Powołać biegłego w osobie Krzysztofa Zielińskiego – rzeczoznawcy majątkowego (nr upr. 2786) do sporządzenia:
  2. a) operatów szacunkowych, określających wartość rynkową nieruchomości nabytych z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2018 z dnia 20 sierpnia
    2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej
    nr 105 813 B Droga dojazdowa we wsi Boguszyce od km 0+000,00 do km 0+312,05, droga gminna, klasa drogi D, położoną w obrębie ewidencyjnym Boguszyce, jednostce ewidencyjnej Łomża,:


Nieruchomość 1:

nr 203/1 o pow. 0,0115 ha,

Nieruchomość 2:

nr 421/6 o pow. 0,0491 ha,

Nieruchomość 3:

nr 200/1 o pow. 0,0423 ha,

 

Nieruchomość 4:

nr 199/1 o pow. 0,0099 ha,   

Nieruchomość 5:

nr 256/1 o pow. 0,0016 ha,

nr 257/1 o pow. 0,0008 ha,

Nieruchomość 6:

nr 204/1 o pow. 0,0214 ha,

Nieruchomość 7:

nr 208/9 o pow. 0,0124 ha,

Nieruchomość 8:

nr 208/11 o pow. 0,0074 ha,

Nieruchomość 9:

Nr 208/7 o pow. 0,0009 ha,

 

w celu ustalenia odszkodowania,

 

  1. b) operatu szacunkowego niezbędnego do wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości (na podstawie art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1, art. 130 ustawy
    o gospodarce nieruchomościami), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 269/2 o pow. 0,2673 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród, w związku z udzieleniem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV.

 

  1. Zakreślić biegłemu termin sporządzenia opinii do 10 grudnia 2018 roku.

 

P o u c z e n i e

 

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 23 lis 2018 15:21
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2018 15:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 gru 2018 13:18
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 413 razy