BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 06.12.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa sprzętu z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Dla części I

SINJA Sp. z o.o.

Podkarpacka 23a

35-082 Rzeszów

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 61.254,00 zł brutto.

termin dostawy w ciągu –14 dni

 

Dla części II

SINJA Sp. z o.o.

Podkarpacka 23a

35-082 Rzeszów

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 4.300,00 zł brutto.

termin dostawy w ciągu – 14 dni

 

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

 

Część I

1

SINJA Sp. z o.o.

ul. Podkarpacka 23a

35-082 Rzeszów

61.254,00 zł

60

14 dni

40

100

 

Część II

1

SINJA Sp. z o.o.

ul. Podkarpacka 23a

35-082 Rzeszów

4.300,00 zł

60

14 dni

40

100

 

Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 12:21
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 12:26
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 336 razy