BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-13.1165.2018).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 21.12.2018r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 480.000,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Wysokość upustu
[brutto] (zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Część I

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski

ul. Strusia 9

18-400 Łomża

322.710,00 zł

Pb 95 – 0,25 zł

ON - 0,25 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

318.720,00 zł

Pb 95 – 0,26 zł

ON - 0,26 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

4

OLIBENZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Poznańska 21,

18-400 Łomża

318.925,00 zł

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,20 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

5

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

315.685,00 zł

Pb 95 – 0,25 zł

ON - 0,25 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

Część II

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

126.880,00 zł

ON - 0,02 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: piątek, 21 gru 2018 11:15
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2018 11:27
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 382 razy