BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)

1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym organizacji pożytku publicznego - Stowarzyszeniu Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44 o pow. 0,2157 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, która jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Łomży, zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia.

2. Cena nieruchomości wynosi 15 651,40 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złoty 40/100) przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% od wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Przeznaczenie w planie:

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.

4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do 19 lutego 2019 roku.

 

 

 

Przewodniczący Zarządu

 Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 4 sty 2019 14:46
Data opublikowania: piątek, 4 sty 2019 14:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 sty 2019 11:48
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 404 razy