BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania z 12 lutego 2019 roku, nr GN-I.6821.15.2018

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez Piotra Krasowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o ograniczenie,
w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 225 o pow. 2,07 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, poprzez udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV. Zakres planowanej przebudowy linii będzie obejmował następujące prace: zdemontowanie dotychczasowych przewodów i ich usunięcie, zawieszenie nowych przewodów na słupach znajdujących się poza granicami działek.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy i zainteresowane strony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie i zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220
w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Jednocześnie informuję, że ostateczne załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. z uwagi na dużą ilość spraw wpływających do tutejszego urzędu,
z której każda wymaga szczegółowej analizy stanu faktycznego i prawnego. Na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. i ze względu na powyższe termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się do 30 marca
2019 roku.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Zgodnie z art.37 k.p.a. ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Wojewody Podlaskiego
za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

 

Z up. STAROSTY

 

mgr inż. Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: czwartek, 14 lut 2019 14:56
Data opublikowania: czwartek, 14 lut 2019 14:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 mar 2019 07:46
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 336 razy