BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 15.02.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup i dostawa sprzętu ”.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

ANTONIAK AUTO

Sp. z o.o. SP. K

Czarnochowska 19

32-020 Wieliczka

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 200.940,00 zł brutto.

termin dostawy do dnia: 31.05.2019r.

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy

do dnia:

- max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

1

CITROEN
ASW WOJCIULA
Sp. z o.o.

ul. Gen. Wł. Andersa 71
15-113 Białystok

206.640,00 zł

58,34

31.05.2019r.

40

98,34

2

ITS System Sp. z o.o.
ul. Opolska 188
52-014 Wrocław

259.530,00 zł

46,45

31.05.2019r.

40

86,45

3

ANTONIAK AUTO
Sp. z o.o. SP. K.
ul. Czarnochowska 19
32-020 Wieliczka

200.940,00 zł

60

31.05.2019r.

40

100

4

BudMat AUTO
Sp. z o.o.
ul. Bielska 67
09-400 Płock

213.528,00 zł

56,46

31.05.2019r.

40

96,46

5

CTC Sp. z o.o.
ul. Radoszewska 1a
41-707 Ruda Śląska

265.680,00 zł

45,38

31.05.2019r.

40

85,38

6

DIXI-CAR
Spółka Akcyjna
Al. Krakowska 24A
05-090 Raszyn

235.914,00 zł

51,11

31.05.2019r.

40

91,11

 

Data powstania: piątek, 15 lut 2019 10:57
Data opublikowania: piątek, 15 lut 2019 10:59
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 231 razy