BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia". (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-2.125.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 26.02.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych  z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 200.922,25 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

61.204,80 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

73.800,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,

ul. Sikorskiego 156,

18-400 Łomża

81.180,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża

48.216,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

Przestrzelski Paweł
Roboty Ziemne
Makowa 28 
18-400 Łomża

61.200,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

66,512,25 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.