BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Śniadowo oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

GN.III.6641.2.9.2019                                                                                                                                                                                                                                      Łomża, 22 lutego 2019 r.

                                                       

Informacja

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Śniadowo oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

 

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczyna się prace geodezyjne mające na celu  modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostki ewidencyjnej Gminy Śniadowo w obrębach ewidencyjnych: Brulin, Chomentowo, Dębowo, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Młynik, Osobne, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Truszki, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy, Żebry              w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych.

Czynności techniczne związane z modernizacją operatu ewidencyjnego będzie wykonywała firma  Geokart Łomżyński s.c. Przedsiębiorstwo usług geodezyjnych ul. Senatorska 12A, 18-400 Łomża.

Informuję że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Śniadowo oraz ogłoszenie jej w Biuletynie Informacji Publicznych na stronie podmiotowej starostwa, a także ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust. 6÷12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

  1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
  2. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych              z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi              o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
  3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
  4. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia  w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty        do tych danych.
  5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
  6. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
  7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

    z upoważnienia Starosty

         Maciej Karwowski

          Naczelnik Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

                                                                                          i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: wtorek, 26 lut 2019 14:47
Data opublikowania: wtorek, 26 lut 2019 15:05
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2019 08:46
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 361 razy