BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 13.03.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części I

Oferta nr 1:

 BITUNOVA Sp. z o.o.

Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 61.204,80 zł brutto.

termin dostawy dla części II i IV - 1 dzień

 

Dla części II

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,

Sikorskiego 156,

18-400 Łomża

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 48.216,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części III

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.

Kolonia 1,

19-300 Ełk

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 66.512,25 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

Część I

1

BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

61.204,80 zł

60

1 dzień

40

100

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z o.o.
ul. Kolonia 1,
19-300 Ełk

73.800,00 zł

49,76

1 dzień

40

89,76

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża

81.180,00 zł

45,24

1 dzień

40

85,24

Część II

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża

48.216,00 zł

60

1 dzień

40

100

4

Przestrzelski Paweł
Roboty Ziemne
ul. Makowa 28
 18-400 Łomża

61.200,00 zł

47,27

1 dzień

40

87,27

Część III

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z o.o.
ul. Kolonia 1,
19-300 Ełk

66.512,25 zł

60

1 dzień

40

100