BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-3.173.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 13.03.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 915.705,64 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

BIK-PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

1.050.455,61 zł

5 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

VIKBUD
Robert Wierzbowski
ul. Powstańców 15 m. 8
07-410 Ostrołęka

1.048.500,01 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.