BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-4.192.2019).

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 14.03.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Dla części I,

Oferta nr 1:

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

Makowa 28

18-400 Łomża

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 184.500,00 zł brutto.

termin dostawy dla części II i IV - 1 dzień

 

Dla części II

Oferta nr 1:

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

Makowa 28

18-400 Łomża

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 33.210,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Dla części III

Oferta nr 1:

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

Makowa 28

18-400 Łomża

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 22.140,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

Część I

1

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

ul. Makowa 28

 18-400 Łomża

184.500,00 zł

60

1 dzień

40

100

Część II

1

Przestrzelski Paweł
Roboty Ziemne
ul. Makowa 28
 18-400 Łomża

33.210,00 zł

60

1 dzień

40

100

Część III

1

Przestrzelski Paweł

Roboty Ziemne

ul. Makowa 28

 18-400 Łomża

22.140,00 zł

60

1 dzień

40

100

 

Data powstania: czwartek, 14 mar 2019 07:05
Data opublikowania: czwartek, 14 mar 2019 07:08
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 364 razy