BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 27.03.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont drogi powiatowej 1967B Zanklewo – Sieburczyn w km 3+905 – 4+255”

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

VIKBUD Robert Wierzbowski,

Powstańców 15 m. 8,

07-410 Ostrołęka,

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.048.500,01 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

 

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

BIK PROJEKT Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poligonowa 32,

18-400 Łomża.

1.050.455,61

59,89

5 lat od odbioru ostatecznego robót

20

79,89

2

VIKBUD Robert Wierzbowski,

ul. Powstańców 15 m. 8,

07-410 Ostrołęka,

1.048.500,01

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100