BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm.)ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 Inspektor w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Łomży w wymiarze 1 etatu.

 

II. Kandydaci przystępujący do naboru muszą spełniać następujące wymagania:

 1.Wymagania niezbędne:

 

 1. Jest obywatelem polskim,
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. Posiada ukończone studia wyższe na jednym z następujących kierunków: geologia, budownictwo, prawa geologicznego, postępowania z odpadami, rolnictwa, ochrony

           i kształtowania środowiska,

 1. Posiada staż pracy – minimum 3 lata,
 2. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. Cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. Posiada znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w praktyce:

 

 1. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 2. ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 3. ustawy o odpadach,
 4. ustawy Prawo ochrony środowiska,
 5. ustawy Prawo budowlane,
 6. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronę środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 7. oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,

2. Dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 1. znajomość czytania dokumentacji geologicznej, projektu zagospodarowania terenu  i jego analizowanie względem przepisów geologicznych oraz techniczno – budowlanych,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. wysoka kultura osobista, odporność na stres,
 4. umiejętność pozytywnego podejścia do interesanta,
 5. odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,
 6. dobra organizacja pracy,
 7. brak przeciwwskazań do ciągłej pracy na komputerze,
 8. dobra znajomość programów komputerowych,
 9. umiejętność obsługi Internetu oraz poczty elektronicznej, obsługa urządzeń kopiujących: drukarki, kserokopiarki, skanera,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

 W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

 • przygotowywanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 tys. m3 oraz gdy działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,  
 • przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, w tym: roboty geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie,
 • wykonywanie nadzoru i kontroli nad robotami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
 • przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • przygotowywanie decyzji dot. należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej lub niezłożenia informacji bądź złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia.

W zakresie prawa środowiskowego:

 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach,
 • przygotowywanie, wydawanie i kontrola pozwoleń zintegrowanych,
 • przygotowywanie i wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy oraz ewentualne naliczanie kar za ich usunięcie bez zezwolenia,
 • zobowiązanie podmiotu prowadzącego instalację negatywnie oddziaływującą na środowisko do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
 • nakładanie w drodze decyzji na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko obowiązek ograniczenia oddziaływania bądź przywrócenie środowiska do stanu właściwego.

     W zakresie postępowania z odpadami m. in. :

 • wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
 • wydawanie i cofanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym również odpadów komunalnych,
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, w tym również odpadów komunalnych,
 • prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki odpadami.

     W zakresie prawa budowlanego - architektoniczno- budowlanej :

1)Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w szczególności:

 1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony  środowiska,
 2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia  w  rozwiązaniach  przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót   budowlanych   oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
 3. zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

       2)   Prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa budowlanego :zatwierdzających projekt budowlany,

 1. udzielających pozwolenie na budowę,
 2. udzielających pozwolenie na rozbiórkę obiektu,
 3. o zmianie pozwolenia na budowę,
 4. wygaszających pozwolenie na budowę,
 5. przenoszących pozwolenie na budowę,
 6. f) o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,

 IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 1. praca administracyjno-biurowa,
 2. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
 3. kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
 1. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 1. praca wykonywana w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27,
 2. stanowisko pracy mieści się na II piętrze budynku,
 3. budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełnia wymagania dostępności również dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy),
 4. na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
 5. w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
 6. stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa  i higieny pracy.
 1. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów

1)  list motywacyjny,

2)  curriculum vitae (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

      (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 1. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem złożone na druku udostępnionym w pliku znajdującym się pod ofertą naboru,
 6. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy   o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście do kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży (pokój 301) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa”.

 Termin składania ofert: do dnia 23 kwietnia 2019r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 VII.  Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, co może być podstawą do odrzucenia oferty.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Łomży w dniu 24 kwietnia 2019 roku.                    
 4. Test i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży- pokój nr 308.
 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska1/27 przez okres co najmniej trzech miesięcy od daty zakończenia procedury naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego   w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Starostwie Powiatowym w Łomży przez okres 3 miesięcy, a w przypadku ich nieodebrania zniszczone komisyjnie.
 6. Z regulaminem naboru można się zapoznać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska1/27 (pok.305) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej powiatlomzynski.pl/bip.
 7. Dodatkowych informacji udziela p. Beata Korwek-Sekretarz Powiatu, tel. (086) 215 69 05.

 Klauzula informacyjna:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dz. U z 2018r., poz. 1000)  Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Łomżyński – Starostwo Powiatowe w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża;
 2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: starosta.blm@powiatypolskie.pl;
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych wyłącznie w celu rekrutacji na wolne stanowisko pracy określone w ogłoszeniu o naborze;
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kolejnych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone;
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty;
 7. Starostwo Powiatowe w Łomży nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku   z naborem lub zatrudnieniem.

 Starosta

Lech Marek Szabłowski

Łomża, 11 kwiecień 2019 rok

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 kwi 2019 11:43
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2019 12:09
Data przejścia do archiwum: środa, 24 kwi 2019 08:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 572 razy