BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

nr GN-I.6821.17.2018 z 19 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 18 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.17.2018 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 235 o pow. 0,91 ha (księga wieczysta nr LM1L/00018265/4), poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na ww. nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w tym:

  • na zdemontowanie dotychczasowych przewodów i ich usunięcie;
  • na podwieszenie nowych przewodów linii elektroenergetycznej o długości 34 m w pasie technologicznym o szerokości 16 m (po 8 m z każdej strony od osi linii), o powierzchni 536 m2 w sposób przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji,
  • do korzystania z linii elektroenergetycznej po jej przebudowie w obszarze pasa technologicznego,
  • na wejście na nieruchomość w celu wykonania w obszarze pasa technologicznego prac budowlano – montażowych oraz w celu wykonania czynności związanych z konserwacją
    i usuwaniem awarii linii elektroenergetycznej po jej przebudowie.

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

 

Data powstania: piątek, 19 kwi 2019 12:18
Data opublikowania: piątek, 19 kwi 2019 12:20
Data przejścia do archiwum: środa, 8 maj 2019 14:34
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 396 razy