BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 12.06.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

BIK PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Poligonowa 32,

18-400 Łomża.

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.680.755,87 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

 

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

Budimex SA
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

3.486.491,04 zł

28,92

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

68,92

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

1.680.755,87 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100