BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”, ogłoszonego w BZP w dniu 28.05.2019r. pod nr 553256-N-2019.

Uzasadnienie:

W dniu 12.06.2019r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły do Zamawiającego trzy oferty. Podczas otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 12.06.2019r. o godzinie 10:15  w ZDP w Łomży Wykonawcy zostali poinformowani, że na realizację w/w zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1.641.417,09 zł brutto. Cena wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszone zamówienie publiczne przewyższała środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.Zamawiający nie może zwiększyć swoich środków, do kwoty środków przedstawionych w powyżej wymienionej ofercie. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.