BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-8.625.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

 

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 02.07.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych  z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
576.666,80 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

SPG Polska Truck Sebastian Stadnik
Mieczków 24A
55-311 Kostomłoty

79.783,95 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

GRANKRUSZ Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki
22-100 Chełm

94.076,55 zł

3 dni

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

140.220,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

4

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

49.200,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk

256.455,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ IV

4

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

116.235,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ V

4

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

51.660,00 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.