BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części IV postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu części IV postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”, ogłoszonego w BZP w dniu 24.06.2019r. pod nr 564429-N-2019

Uzasadnienie:

 

Sporządzając Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla poszczególnych części wchodzących w skład zamówienia pn.: „Dostawa materiałów drogowych  z podziałem na poszczególne części zamówienia”, Zamawiający nie określił w sposób jednoznaczny, lecz zbyt dowolnie dla części IV zamówienia miejsca dostawy mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%). Zbyt szerokie określenie miejsca dostawy, w szczególności poprzez wskazanie całego terenu powiatu łomżyńskiego miało zapewne zasadniczy wpływ na możliwości precyzyjnego i realnego kalkulowania ceny oferty przez Wykonawców tj. kosztów dostawy, a tym samym skutku w postaci zbyt wysokiej ceny w stosunku do realnych potrzeb Zamawiającego związanych z konkretnymi lokalizacjami dostaw. Ponadto dysponowanie środkami publicznymi obliguje do ich wydatkowania w sposób racjonalny gospodarny, rzetelny i z należytą starannością. Zbyt szerokie ujęcie przedmiotu zamówienia w części IV powoduje możliwość wydatkowania środków w wysokości znacznie wyższej niż spodziewanej, mając na uwadze także porównawcze ceny mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego (0-31,5 mm) w stosunku 1:1 (50%-50%) na aktualnym rynku materiałów budowlanych. Stad też Zamawiający uznał, iż przy tak nieprecyzyjnie sformułowanym zakresem części IV zamówienia jak też zaoferowaną ceną jedynej złożonej oferty zachodzi konieczność unieważnienia postępowania.

 

Data powstania: piątek, 19 lip 2019 10:19
Data opublikowania: piątek, 19 lip 2019 10:21
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 337 razy