BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-10.786.2019).

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 06.08.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych  z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część I – 5.580,00 zł netto,

Część II – 107.106,30 zł netto,

Łącznie kwota brutto – 138.604,15 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

STANPOL

Paweł Przestrzelski Sp. k.

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

12.201,60 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

P.H.P.U WÓDEX

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10

18 -413 Miastkowo

10.676,40 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp. k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

139.482,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYW

RUPIŃSCY Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28

18 -305 Szumowo

132.507,90

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

P.H.P.U. WÓDEX

Wacław Dąbrowski

ul. Warszawska 10

18 -413 Miastkowo

144.131,40

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.