BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-13.946.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 11.09.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Dla części I - brutto: 70.840,00 zł,

Dla części II - brutto: 30.300,00 zł,

Łącznie brutto: 101.140,00 zł.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Wysokość upustu
[brutto] (zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Część I

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

65.660,00 zł

Pb 95 – 0,27 zł

ON - 0,27 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

3

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

66.500,00 zł

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,20 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

Część II

 

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

29.880,00 zł

ON - 0,02 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.