BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-11. 917.2019).

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 16.09.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

- środki własne – 371.364,00 zł,

- środki planowane do pozyskania z Gminy – 371.363,00 zł,

- planowana dotacja z budżetu państwa – 1.114.089,00 zł

Łącznie: 1.856.816,00 zł

 

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:

Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok

2.412.010,92 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

LIDER:

Drogi Mazowieckie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Powstańców 15/6
07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK:

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

2.255.000,00 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

3

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

1.969.920,40 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 16 wrz 2019 14:49
Data opublikowania: poniedziałek, 16 wrz 2019 14:53
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 337 razy