BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Pzp, Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 20.09.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Najkorzystniejsza oferta:

 Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 Dla części I, oferta nr 2,  złożona przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„ZACHARZEWSKI”

Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 65.660,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                           

etylina Pb 95              -  0,27 zł,

olej napędowy ON     - 0,27 zł.

 

Dla części II, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

 

Leszek Orłowski

„LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,

Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 29.880,00 zł

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                           

olej napędowy ON     - 0,02 zł

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Wysokość upustu: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Wysokość upustu - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”

 

Łączna liczba punktów

Część I

2

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

65.660,00 zł

60

Pb 95 –  0,27 zł

ON – 0,27 zł

40

100

3

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

66.500,00 zł

59,24

Pb 95 – 0,20 zł

ON – 0,20 zł

28,07

87,31

Część II

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

29.880,00 zł

60

ON – 0,02 zł

40

100

 

 

Data powstania: piątek, 20 wrz 2019 14:11
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2019 14:13
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 282 razy