BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo ...”.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8km”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 27.09.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo od km 0+000,00 do km 2+800,00 o dł. 2,8km”.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

BIK PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Poligonowa 32,

18-400 Łomża.

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 2.994.225,95 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

 

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

3.679.751,10 zł

48,82

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

88,82

2

BIK-PROJEKT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

2.994.225,95 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

 

Data powstania: piątek, 27 wrz 2019 13:13
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2019 13:15
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 334 razy