BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo ...”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825 – 2+731,46” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-15.1222.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 12.11.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B Dr. 677 – Sierzputy M. Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny w lokalizacji 1+825 – 2+731,46”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 976.885,25 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

LIDER:

Drogi Mazowieckie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Powstańców 15/8
07-410 Ostrołęka

UCZESTNIK:

VIKBUD

Robert Wierzbowski

ul. Powstańców 15 m.8

07-410 Ostrołęka

868.000,00 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

UNIBEP S.A.         

ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.
w Białymstoku,
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok

969.448,02 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.