BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 27.11.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień -Rybno – Pniewo – Etap I – odcinek długości 2245,70”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez WYKONAWCĘ:

 UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

 z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 4.096.765,27 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

 Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.
w Białymstoku,
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok

4.096.765,27 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

4.386.153,47 zł

56,04

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

96,04