BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-16.1288.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 02.12.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
5.235.481,00 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

P.H.U. „MARGO”
Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

4.099.999,59 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

UNIBEP S.A.         

ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.
w Białymstoku,
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok

5.106.273,75 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

4.095.123,24 zł

7 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2019 13:34
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2019 13:36
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 265 razy