BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 05.12.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 688 – odcinek długości 2957,33 m”.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez WYKONAWCĘ:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 4.095.123,24 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

 

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

P.H.U. „MARGO”
Mariusz Gosk
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

4.099.999,59 zł

59,93

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

99,93

2

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A.
w Białymstoku,
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok

5.106.273,75 zł

48,12

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

88,12

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego

Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

4.095.123,24 zł

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100