BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-17.1440.2019).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 19.12.2019r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I – 474.620,00 zł brutto,

Część II – 124.250,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 5 ofert.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Wysokość upustu
[brutto] (zł)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Część I

2

OLIBENZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Poznańska 21,

18-400 Łomża

452.040,00 zł

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,20 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski

ul. Strusia 9

18-400 Łomża

458.780,00 zł

Pb 95 – 0,20 zł

ON - 0,22 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

4

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI”
Al. Legionów 155A,

18-400 Łomża

446.940,00 zł

Pb 95 – 0,28 zł

ON - 0,28 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

5

P.T.H.U. PRYMA 1

Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

446.940,00 zł

Pb 95 – 0,28 zł

ON - 0,28 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

Część II

1

Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26

18-420 Jedwabne

125.500,00 zł

ON - 0,02 zł

Zgodny z terminem określonym w SIWZ

Zgodne z określonymi w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 19 gru 2019 14:15
Data opublikowania: czwartek, 19 gru 2019 14:16
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 68 razy