BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

nr GN-I.683.4.2.2.2019 z 10 stycznia 2020 roku

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – dalej k.p.a.,

zawiadamiam, że

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 2/16 w nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Wilamowo, jednostce ewidencyjnej Przytuły, pow. łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 227/1 o pow. 0,0001 ha, przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Przytuły, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 2/2019 z 07 czerwca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo w km 0+000 do 1+351,4 (działka nr 300), droga gminna, klasa drogi D, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821B w miejscowości Wilamowo w km od 0-020 do 0+197,8 (działka nr 299), klasa drogi L, gm. Przytuły.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 k.p.a. informuję, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów. W związku z powyższym zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dni robocze. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Jednocześnie informuję, że ostateczne załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 12 ust 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na konieczność uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, w tym sporządzeniu przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość przejętej nieruchomości. Na podstawie art. 36 § 1 kpa i ze względu na powyższe termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się do 28 lutego 2020 roku.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 37 k.p.a. ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

 

 

z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: poniedziałek, 13 sty 2020 09:16
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sty 2020 09:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sty 2020 08:43
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 180 razy