BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

nr GN-I.683.12.21.2.2018 z 10 stycznia 2020 roku

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) – dalej k.p.a.,

zawiadamiam, że

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za udział 43/240 w nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, pow. łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 451/7 o pow. 0,0048 ha, przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Wizna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 8/2018 z 30 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątnica Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo), odcinek o łącznej długości 998,90m, od km 0+002,50 do km 1+001,40, droga gminna, klasa drogi D.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 k.p.a. informuję, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów. W związku z powyższym zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dni robocze. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Jednocześnie informuję, że ostateczne załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 12 ust 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z uwagi na konieczność uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, w tym sporządzeniu przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego określającego wartość przejętej nieruchomości. Na podstawie art. 36 § 1 kpa i ze względu na powyższe termin załatwienia niniejszej sprawy ustala się do 28 lutego 2020 roku.

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Zgodnie z art. 37 k.p.a. ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i wnosi się je do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

z up. STAROSTY

Maciej Karwowski

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: poniedziałek, 13 sty 2020 09:21
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sty 2020 09:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sty 2020 08:43
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 171 razy