BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części Gminy Śniadowo

Starosta Łomżyński zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy z 17 maja 1989 roku –  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a

że w terminie od 3 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

(t.j. 15 dni roboczych) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

dla części Gminy Śniadowo

obręby: Brulin, Chomentowo, Dębowo, Grabowo, Jakać Borki, Jakać Dworna, Jakać Młoda, Jastrząbka Młoda, Młynik, Osobne, Stara Jakać, Stara Jastrząbka, Stare Duchny, Stare Szabły, Strzeszewo, Szabły Młode, Szczepankowo, Truszki, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Wierzbowo, Wszerzecz, Zalesie Poczynki, Zalesie Wypychy, Żebry

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 507 (IV piętro) w godz. 8 ÷ 15

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych aby na tym etapie postępowania związanez modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Po upływie terminu wyłożenia projekt operatu opisowo-kartograficznego zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa wyżej, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Łomżyński rozstrzyga w drodze decyzji zgodnie z art. 24a ust.10 ww. ustawy. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

     STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 16 sty 2020 12:14
Data opublikowania: czwartek, 16 sty 2020 12:18
Data przejścia do archiwum: niedziela, 23 lut 2020 18:50
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 209 razy