BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Jedwabne oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

GN.III.6641.19.2020                                                                                                                                                                                               Łomża, 23 kwietnia 2020 r.

                                                        

 

Informacja

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Jedwabne oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

 

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczyna się prace geodezyjne mające na celu  modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Jedwabne w obrębach ewidencyjnych: Bartki, Biodry, Borawskie gm. Jedwabne, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo gm. Jedwabne, Kaimy, Kamianki, Karwowo – Wszebory, Kąty, Kol. Garbnik, Koniecki, Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kotowo – Plac, Kotówek, Kubrzany, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Olszewo – Góra, Orlikowo, Pawełki, Pieńki Borowe, Pluty, Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stare Kotowo, Stryjaki, Szostaki, Witynie w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych.

Czynności techniczne związane z modernizacją operatu ewidencyjnego będzie wykonywała firma  Geodeci 2 Andrzejewski i Samborski spółka cywilna ul. Sikorskiego 140, 18-400 Łomża.

Informuję że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego          w Łomży i Urzędu Gminy Jedwabne oraz ogłoszenie jej w Biuletynie Informacji Publicznych      na stronie podmiotowej starostwa, a także w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika         z przepisów art. 24a ust. 6÷12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

 1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu
  opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi
  do tych danych.
 2. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych              z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi              o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
 4. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia  w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty        do tych danych.
 5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 6. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

     z upoważnienia Starosty

        Bożena Kadłubowska

      Z-ca Naczelnika Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

                                                                                          i Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: poniedziałek, 4 maj 2020 12:55
Data opublikowania: poniedziałek, 4 maj 2020 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lip 2020 12:42
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 137 razy