BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.4.2.2.2019 z 25 czerwca 2020 roku w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.4.2.2.2019 z 17 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (udział 2/16), położoną w obrębie ewidencyjnym Wilamowo, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 227/1 o pow. 0,0001 ha, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Przytuły, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 2/2019 z 07 czerwca 2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową drogi gminnej nr 104641B w miejscowości Wilamowo w km 0+000 do 1+351,4 (działka nr 300), droga gminna, klasa drogi D, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1821B w miejscowości Wilamowo w km od 0+020 do 0+197,8 (działka nr 299), klasa drogi L, gm. Przytuły.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 2 lip 2020 09:29
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 09:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2020 07:42
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 104 razy