BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.683.12.22.2.2018. z 25 czerwca 2020 roku w sprawie wydania decyzji ustalającej odszkodowanie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja nr GN-I.683.12.22.2.2018 z 17 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (udział 23/120), położoną w obrębie ewidencyjnym Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 453/11 o pow. 0,0137 ha i nr 453/15 o pow. 0,0023 ha, przejętej z mocy prawa na własność Gminy Wizna, w związku z decyzją Starosty Łomżyńskiego nr 8/2018 z 30 października 2018 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 172032 B – droga do kolonii Lisno, gm. Wizna (na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1934 B Piątnica Poduchowna – Drozdowo – Bronowo – Wizna do granicy pasa drogowego drogi gminnej z działką nr ewid. 646 w obrębie Bronowo), odcinek o łącznej długości 998,90m, od km 0+002,50 do km 1+001,40, droga gminna, klasa drogi D.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 2 lip 2020 10:11
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2020 10:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2020 07:42
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 99 razy