BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.„Remont dróg powiatowych nr 1914B, 1964B oraz 1821B na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1914B, 1964B oraz 1821B na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”. (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-5.860.2020).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 31.07.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1914B, 1964B oraz 1821B na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Część I – 643.367,00 zł

Część II – 619.812,00 zł,

Część III – 1.026.619,00 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

STRABAG Sp. z o.o.

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

424.130,64 zł

7 lat

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

484.102,64 zł

7 lat

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Drogi Mazowieckie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Powstańców 15/8
07-410 Ostrołęka

392.052,66 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

382.616,72 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

6

Lider: MOBILDROG
Sp. z o.o.

ul. Lipowa 12/21
15-427 Białystok

 

Partner: P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

Partner: STANPOL
Paweł Przestrzelski
Spółka Komandytowa
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

364.803,24 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

STRABAG Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok

560.188,27 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

637.402,69 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Drogi Mazowieckie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Powstańców 15/8
07-410 Ostrołęka

502.518,65 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

506.614,05 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

6

Lider: MOBILDROG
Sp. z o.o.

ul. Lipowa 12/21
15-427 Białystok

 

Partner: P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

Partner: STANPOL
Paweł Przestrzelski
Spółka Komandytowa
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

507.311,88 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

1

STRABAG Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok

735.491,38

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

849.626,98 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

Drogi Mazowieckie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Powstańców 15/8
07-410 Ostrołęka

697.431,77 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

679.554,09 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

689.443,29 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

6

Lider: MOBILDROG
Sp. z o.o.

ul. Lipowa 12/21
15-427 Białystok

 

Partner: P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

Partner: STANPOL
Paweł Przestrzelski
Spółka Komandytowa
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

681.744,72 zł

7 lat

 

Zgodny z terminem określonym

w SIWZ

 

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.