BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B ..."

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-7.953.2020).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 04.08.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B z podziałem na poszczególne części”

 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Cz. I – 20.000,00 zł,

Cz. II – 34.000,00 zł,

Cz. III – 86.000,00 zł

Cz. IV – 50.000,00 zł,

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA DROGOWEGO

Jolanta Huryń

ul. Kosmiczna 30

15-682 Białystok

37.936,18 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

27.060,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

3

PROJEKTUJ I BUDUJ
Marcin Dąbrowski
Długobórz
ul. Sosnowa 20
18-300 Zambrów

25.000,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

2

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

48.585,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

3

PROJEKTUJ I BUDUJ
Marcin Dąbrowski
Długobórz
ul. Sosnowa 20
18-300 Zambrów

33.500,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

2

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

82.410,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

3

PROJEKTUJ I BUDUJ
Marcin Dąbrowski
Długobórz
ul. Sosnowa 20
18-300 Zambrów

85.000,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ IV

2

VIA-PROJEKT Łukasz Chuć
ul. Pana Tadeusza 12/94
10-461 Olsztyn

84.255,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.