BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Znak postępowania: nr ZDP-4.252.P-6.874.2020

Dotyczy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

 

Część V - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo  na długości ok. 2400m.

 

Część VI - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok 750 m

 

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest Część V - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo  na długości ok. 2400m oraz Część VI - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok 750 m, zgodnie z postanowieniem art. 85 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu, tj. do dnia 12.09.2020 roku. Wniosek jest następstwem przedłużenia terminu związania ofertą w trybie art. 85 ust. 2 Pzp. Aktualnie termin związania ofertą upływa w dniu 13.08.2020 r.

            Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 ustawy PZP. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać przed upływem terminu związania ofertą.

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy Pzp. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas oznaczony powyżej, potraktowany będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2020 10:30
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2020 10:33
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 71 razy