BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: ds. zamówień publicznych- ½ etatu, ds. zajęcia pasa drogowego- ½ etatu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

 

                     Ogłoszenie o naborze na stanowisko:

     ds. zamówień publicznych- ½ etatu, ds. zajęcia pasa drogowego- ½ etatu

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Łomża, ul. Poligonowa 30,ogłasza nabór na stanowisko: ds. zamówień publicznych- ½ etatu,
ds. zajęcia pasa drogowego- ½ etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1)    Bieżąca znajomość wszelkich przepisów związanych z udzielaniem zamówień w trybie  - Prawo zamówień publicznych.

2)    Wykonywanie czynności stanowiących podstawę do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności:

a.     ustalenie wartości zamówień,  

b.    opisanie przedmiotu zamówienia, w szczególności na podstawie danych otrzymanych od poszczególnych sekcji,

c.     propozycja trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,

d.    sporządzenie projektu ogłoszenia lub zaproszenia wymaganego dla trybu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego,

e.    przedstawienie propozycji listy wykonawców, do których mogły być skierowane zaproszenia, wraz
z podaniem kryteriów kwalifikacji na listę,

f.      sporządzenie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

g.    przygotowanie projektu wyjaśnień dotyczących treści dokumentacji udostępnionej wykonawcom ubiegającym się lub zamierzającym się ubiegać o udzielenie zamówienia publicznego,

h.    wprowadzenie zmian do dokumentacji, o której mowa w pkt g),

i.      przedłużanie terminu do składania ofert.

3)    Sporządzenie protokołu z postępowania i innych dokumentów związanych z procedurą zamówień publicznych.

4)    Zapewnienie zachowania formy pisemnej postępowania.

5)    Wydawanie lub wysyłanie zainteresowanym  wykonawcom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6)    Prowadzenie rejestru wykonawców, którzy pobrali specyfikację w razie konieczności w ustalonej formie.

7)    Przekazywanie wyjaśnień lub informacji o zmianach specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8)    Uczestniczenie we wszystkich pracach komisji przetargowej.

9)    Prowadzenie rejestru przetargów. 

10) Umieszczenie wymaganych ustawą dokumentów na odpowiednich stronach internetowych.

11) Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielanych zamówieniach publicznych.

12) Wydawanie decyzji administracyjnych związanych z zajęciem pasa drogowego oraz umieszczeniem urządzeń
w pasach drogowych.

13) Kontrola danych zawartych we wnioskach o zajęcie pasa drogowego na roboty nie związane
z przebudową, budową i ochroną dróg powiatowych.

14) Przekazanie pasa drogowego, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz jego odbiór po zakończeniu robót jw.

15) Kontrola zajęcia pasa drogowego pod względem zgodności z warunkami określonymi
w decyzjach (czas, powierzchnia, oznakowanie).

16) Udział w  oznakowaniu wszelkich robót prowadzonych w pasach drogowych.

17) Prowadzenie i aktualizacja planów oznakowania poziomego i pionowego.

18) Prowadzenie ewidencji projektów stałych i czasowych organizacji ruchu na drogach powiatowych
i gminnych.

19) Prowadzenie bieżącej koordynacji wniosków właścicieli nieruchomości przyległych do pasów drogowych dróg powiatowych.

20) Przygotowywanie projektów porozumień, umów i uchwał Powiatu Łomżyńskiego z innymi jednostkami
w zakresie planowanych inwestycji.

21) Udział w kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach Powiatowych i Gminnych - co najmniej raz na 6 miesięcy. 

22) Prowadzenie zagadnień dotyczących Zarządzania kryzysowego:

a.  sporządzanie planów działania w zakresie obrony cywilnej, uzgadniania z Biurem Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Łomży.

b. sporządzanie sprawozdań z realizacji szkoleń ochrony ludności i obrony cywilnej oraz informacje
o formacjach obrony cywilnej ZDP w Łomży.

c. Sporządzanie kart realizacji zadań obrony cywilnej ZDP w Łomży.

  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku                                                                                          

Miejsce pracy: Praca w budynku Zakładu na parterze w Łomży przy ul. Poligonowej 30 . Bezpieczne warunki pracy na stanowisku, nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
W budynku brak właściwego podjazdu, który umożliwia  wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy administracyjno-biurowe  związane również z przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynków, praca przy monitorze komputera poniżej połowy dobowego czasu pracy, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 

 

 

 

Wymagania niezbędne:

1)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3)    obywatelstwo polskie

4)    wykształcenie wyższe, wymagany 5 letni staż pracy w administracji publicznej – udokumentowany według kryteriów obowiązujących przy ustalaniu okresów pracy dla pracowników zatrudnionych w urzędach administracji  publicznej,

5)    znajomość obsługi programów komputerowych użytecznych na stanowisku pracy,

6)    znajomość aktualnych przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o drogach publicznych,

7)    wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odpowiedzialność, odporność na stres, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1)    prawo jazdy kat. B

2)    dobra znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel,

3)    znajomość zagadnień organizacji i zarządzania drogami,

4)    znajomość  aktualnych przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczących postępowań przetargowych,

5)    znajomość regulacji prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,

6)    znajomość zagadnień organizacji i zarządzania gminami,

7)    umiejętność negocjacji,

8)    komunikatywność, dyspozycyjność, motywacja do pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

   1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
         podpisane  odręcznie,

2)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

3)    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

5)    podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2019 r. poz.1781”,

9)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Informacje dodatkowe

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  25.09. 2020r.
do godz. 1500   (liczy się data wpływu do ZDP w Łomży) pokój nr 1 pod adresem:

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża  

w zaklejonych kopertach z dopiskiem

„Nabór na wolne stanowisko  Urzędnicze”.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w ZDP w Łomży w dniu 28.09. 2020r.

 

Oferty odrzucone zostaną odesłane.

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2020 09:56
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2020 09:58
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 265 razy