BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” (oznaczenie postępowania (ZDP-4.252.P-11.1171.2020).

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 17.09.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych  z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie: 63.714,00 zł brutto.

Cz. I – 43.050,00 zł,

Cz. II – 20.664,00 zł,

Przed upływem terminu składania ofert złożono 2 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

2

STANPOL

Paweł Przestrzelski Sp.k.

ul. Makowa 28

18-400 Łomża

32.470,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

1

Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Spółka  z.o.o
ul. Poznańska 152
18-400Łomża

19.860,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 17 wrz 2020 12:02
Data opublikowania: czwartek, 17 wrz 2020 12:04
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 57 razy