BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

Informacja o udzieleniu zamówienia zadania pn. Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576025-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540161632-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Krajowy numer identyfikacyjny 45067253800000, ul. ul. Poligonowa  30, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska,                   tel. 86 2 184 189, e-mail sdm@zdplomza.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiatlomzynski.pl/bip/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont dróg powiatowych nr 1954B, 1909B, 1834B z podziałem na poszczególne części
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-4.252.P-9.1039.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )                        a  w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część I „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o długości odcinka ok. 990m”. Remont drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 0-6cm, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5cm, oczyszczeniu i wyprofilowaniu istniejących rowów oraz uzupełnieniu poboczy kruszywem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Część II „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr 645 o dł. odc. ok. 990m”. Remont drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 0-6cm, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, uzupełnieniu poboczy kruszywem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Część III „Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o długości odc. ok. 990m”. Remont drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu podbudowy z kruszywa, wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszyw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo – Wszerzecz o długości odcinka ok. 990m
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 607237.77
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BIK – PROJEKT, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Poligonowa 32
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 427937.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 427937.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 550085.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo Skarbowo – Sulimy – dr 645 o dł. odc. ok. 990m
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 598260.17
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 32
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 389379.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389379.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449617.03
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1834B Konopki Chude – Borawskie o długości odc. ok. 990m
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 845770.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poligonowa 32
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 715628.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 715628.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 837656.30
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Data powstania: poniedziałek, 5 paź 2020 12:35
Data opublikowania: poniedziałek, 5 paź 2020 12:43
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 69 razy