BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B .........”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B z podziałem na poszczególne części”.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 07.10.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta  w przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dróg powiatowych nr 1957B, 1938B oraz nr 1933B   z podziałem na poszczególne części”.

 

  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WYKONAWCĘ:

Dla części I –  P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 556.236,15 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat,

 Dla części II - P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 801 821,61 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat,

 Dla części III - BIK – PROJEKT, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża,

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.050.845,84 zł,

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

 

CZĘŚĆ I

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

662.944,43 zł

35,29

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

75,29

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

389.966,46 zł

60

3 lata od odbioru ostatecznego robót

0

60

4

P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

 

556.236,15 zł

42,06

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

82,06

5

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

670.200,86 zł

34,91

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

74,91

 

CZĘŚĆ II

1

STRABAG Sp. z o.o.

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

872.474,83

36,72

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

76,72

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

888.447,98 zł

36,06

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

76,06

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

534.032,13 zł

60

3 lata od odbioru ostatecznego robót

0

60

4

 

Partner: P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

801 821,61

39,96

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

79,96

5

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

980.460,37

32,68

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

72,68

 

CZĘŚĆ III

1

STRABAG Sp. z o.o.

Hryniewicze 75/1

15-213 Białystok

1.100.684,53 zł

49,74

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

89,74

2

UNIBEP S.A.
ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

1.254.160,75 zł

43,65

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

83,65

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

912.514,22 zł

60

3 lata od odbioru ostatecznego robót

0

60

5

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

1.050.845,84 zł

52,09

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

92,09

 

Wybrano ofertę firm:

Dla części I - P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża,

Dla części II - P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”, Al. Legionów 152, 18-400 Łomża,

Dla części III -  BIK – PROJEKT, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poligonowa 32,  18-400 Łomża.

Ww. oferty dla poszczególnych części uzyskały największą liczbę punktów. Wybrane oferty są zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wybrane oferty nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy, którzy je złożyli nie podlegają wykluczeniu.

  1. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Data powstania: środa, 7 paź 2020 14:10
Data opublikowania: środa, 7 paź 2020 14:19
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 103 razy