BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawy

„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583269-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, Krajowy numer identyfikacyjny 45067253800000, ul. ul. Poligonowa  30, 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 184 189, e-mail sdm@zdplomza.com, faks .
Adres strony internetowej (url): www.powiatlomzynski.pl/bip/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZDP-4.252.P-11.1171.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ I Zakup mieszanki kruszywa łamanego (0/31,5 mm) C50/30 Mieszanka kruszyw 1. Dostawa 500 ton mieszanki kruszywa łamanego (0/31,5 mm) C50/30. Zamawiana mieszanka powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13-242+A1 2010r. Miejsce dostawy: Miejscowość Kamianki, gm. Jedwabne – 70 ton Miejscowość Osobne, gm. Śniadowo – 120 ton Miejscowość Śniadowo ul. Kolejowa – 150 ton Miejscowość Szczepankowo, gm. Śniadowo – 160 ton Zamawiający przewiduje możliwość zmiany miejsca dostawy ze wskazanego na teren bazy ZDP w Łomży ul. Poligonowa 30. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii dostarczanej mieszanki należy dołączyć świadectwo jakości. 2. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywo 14.21.23.00-3 Kamień pokruszony lub rozłupany. CZĘŚĆ II Beton B-15 1. Zakup betonu B-15 półsuchego w ilości 80 m3 z przeznaczeniem na ławy krawężnikowe wykonywane w ramach prac drogowych na terenie powiatu łomżyńskiego. Beton odbierany będzie sukcesywnie w miarę potrzeb transportem Zamawiającego. Przy każdorazowym fakturowaniu danej partii w/w materiału należy dołączyć: certyfikaty, świadectwa jakości, atesty bądź deklaracje zgodności. 2. Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114000-2 Beton B-15
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 14212300-3

Dodatkowe kody CPV: 44114000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zakup mieszanki kruszywa łamanego (0/31,5 mm) C50/30
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 35000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp.k
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Makowa 28
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 32470.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 32470.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 32470.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zakup betonu B-15
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16800.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z.o.o
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poznańska 152
Kod pocztowy: 18-400
Miejscowość: Łomża
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 19860.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19860.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19860.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Data powstania: czwartek, 8 paź 2020 10:48
Data opublikowania: czwartek, 8 paź 2020 10:54
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 52 razy