BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

I N F O R M A C J A

o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Piątnica oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone
w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym rozpoczyna się prace geodezyjne
mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Piątnica w obrębach ewidencyjnych: Budy Czarnockie, Budy Mikołajka,
Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin – Lubiejewo, Gomulnik, Górki – Sypniewo, Górki – Szewkowo, Guty, Jeziorko, Kalinowo, Kałęczyn, Kobylin, Kosaki, Kownaty, Krzewo, Motyka, Murawy, Nagórki, Niewodowo, Nowy Cydzyn, Olszyny, Pęza, Poniat, Rakowo Boginie, Rakowo Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Taraskowo, Truszki, Wiktorzyn, Wyłudzin, Wyrzyki, Zabawka, Żelechy w zakresie modyfikacji cyfrowych zbiorów danych dotyczących punktów granicznych, granic działek ewidencyjnych, granic obrębów oraz aktualizacji konturów użytków gruntowych.

Czynności techniczne związane z modernizacją operatu ewidencyjnego będzie wykonywała firma:  Geokart-International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów.  

Informuję że opracowany w ramach tej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu opisowo-kartograficznego zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy Jedwabne oraz ogłoszenie jej w Biuletynie Informacji Publicznych      na stronie podmiotowej starostwa, a także w prasie o zasięgu krajowym.

Dalszy tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wynika z przepisów art. 24a ust. 6÷12 Prawa geodezyjnego i kartograficznego o brzmieniu:

 1. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu
  opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi
  do tych danych.
 2. Upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 7, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
 4. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia  w dzienniku urzędowym województwa informacji, o której mowa w ust. 8, zgłaszać zarzuty do tych danych.
 5. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 6. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 7. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w ust. 9 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

     z upoważnienia Starosty

         Maciej Karwowski

          Naczelnik Wydziału

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

                                                                                          i Gospodarki Nieruchomościami

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2020 08:31
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2020 08:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 gru 2020 09:07
Opublikował(a): Maciej Karwowski
Zaakceptował(a): Maciej Karwowski
Artykuł był czytany: 40 razy