BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B..."

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby – Kiertany – Łuby - Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-16.1635.2020).

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 17.12.2020r. została wybrana najkorzystniejsza oferta  w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1956B Leopoldowo – Łuby – Kiertany – Łuby - Kurki w lokalizacji km 0+000-2+365,32”. 

  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez WYKONAWCĘ:

UNIBEP S.A.   z siedzibą    w Bielsku Podlaskim  ul. 3 – go Maja 1917-100 Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 3 902 667,96  

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 60  miesięcy.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty

[brutto]

(zł)

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane-

max.40 pkt.

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji”

Łączna liczba punktów

1

STRABAG Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/1
15-213 Białystok

6 079 924,59 zł

38,51

60  miesięcy

40

78,51

2

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
      i Mostów Sp. z o.o.            
ul. Kolejowa28
05-300 Mińsk Mazowiecki

Partner:
Altor Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

4 977 638,34 zł

47,04

60 miesięcy

40

87,04

3

UNIBEP S.A.   siedzibą   w Bielsku Podlaskim, ul. 3 – go Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
Oddział Infrastruktury
UNIBEP S.A.
w Białymstoku,
ul. Hetmańska 92
15-727 Białystok 

3 902 667,96 zł

60,00

60 miesięcy

40

100

4

P.H.U. „MARGO MARIUSZ GOSK”
Al. Legionów 152
18-400 Łomża

4 636 388,04 zł

50,50

60 miesięcy

40

90,50

5

BIK – PROJEKT
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża

4 023 567,32 zł

58,19

60 miesięcy

40

98,19

 

Wybrano ofertę firmy:

UNIBEP S.A.   z siedzibą    w Bielsku Podlaskim  ul. 3 – go Maja 1917-100 Bielsk Podlaski, Oddział Infrastruktury UNIBEP S.A. w Białymstoku,
ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok.

Ww. oferta uzyskała największą liczbę punktów. Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wybrana oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu.

  1. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Data powstania: czwartek, 17 gru 2020 11:25
Data opublikowania: czwartek, 17 gru 2020 11:40
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 116 razy