BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 67/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 marca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.35.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:

1. Przyjęcie protokołu z 66-ego posiedzenia Zarządu.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za 2008 rok i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
5. Podjęcie 2 uchwał w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego.
6. Sprawy różne.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 66-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego ww. protokół został przyjęty 4 głosami za, głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Mieczysław Bieniek – projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy wynika z potrzeby dostosowania tego aktu do aktualnych uregulowań prawnych. Konkretnie uległy zmianie przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej a także ustawy prawo zamówień publicznych. Ponadto nowy Regulamin przewiduje włączenie samodzielnego stanowiska ds. kadr, szkolenia i obsługi sekretariatu do Wydziału Organizacyjnego. Dotychczasowe rozwiązanie w tej materii nie sprawdziło się.
Mieczysław Bieniek kontynuując wypowiedź odczytał paragrafy Regulaminu, w których nastąpiły zmiany, co stanowi załącznik do przedstawionego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 67/192/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – Budżet Powiatu na 2008 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2007 roku w formie uchwały nr III/67/07. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 20.127.045,00 zł a po stronie wydatków na kwotę – 20.426.593,00 zł . Tym samym plan dochodów wzrósł o kwotę 4.538.334,00 zł netto, a plan wydatków o kwotę 1.336.354,00 zł. W związku z tym został planowany deficyt budżetu – został podwyższony do wysokości 299.548,00 zł. Zbiorcze wskaźniki realizacji budżetu za 2008 rok są zadawalające. Bowiem w ujęciu kasowym zrealizowany został nadwyżką w wysokości 1.976.946,00 zł.
Dochody budżetu zostały wykonane w 107,20%, zaś wydatki w 95,95 %. W związku z niewykorzystaniem środków z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych wynoszących na koniec 2007 roku – 1.309.291,07 zł i zamknięciem 2008 roku nadwyżką dochodów nad wydatkami na wspomnianą kwotę 1.976.946,68 zł należy przyjąć, że skumulowana nadwyżka budżetu roku 2008 wynosi – 3.286.237,75 zł. Nadwyżki te mogą być źródłem sfinansowania deficytu w 2008 rok czyli wydatków, które nie mają pokrycia w planowanych dochodach i należy nadmienić, że na ten cel zaangażowano już 1.252.234,00 zł uchwałą budżetową na 2009 rok a po zmianach ostatnich deficyt kształtuje się na poziomie 1.252.076,00 zł. Należy dodać, że strukturę nadwyżki budżetu stanowi 73,29% ponadplanowych dochodów (1.450.545,58 zł), a 26,71 % niewykorzystane wydatki. Ponad planowe dochody powstały zwłaszcza w działach 700, 750, 756 ale zaistniały one poprzez wpłaty dokonane w zasadzie po upływie listopada tj w grudniu i w okresie przejściowym po upływie roku.
Ponadto należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne opłaciły w 2008 roku wymagalne zobowiązania. Powiat nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono. Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu zawarte są w części opisowej i w załącznikach do sprawozdania.
Z kolei Barbara Gorzęba kontynuując wypowiedź zapoznała zebranych z dochodami, wydatkami oraz wykonaniem planu dochodów i wydatków w 2008 roku (zestawienia tabelaryczne opisujące powyższe zagadnienia stanowią załącznik do sprawozdania).
Reasumując zaznaczyła także, że w stosunku do roku ubiegłego najwyższy – ponad pięciokrotny wzrost w dochodach osiągnięto w przypadku oprocentowania lokat i rachunków bankowych.

Starosta – przeszacowanie opłat z tytułu użytkowania nieruchomości także pozwoliło na uzyskanie znacznie większych dochodów w tej dziedzinie niż w roku ubiegłym, chociaż w generalnym ujęciu dochody te stanowią zaledwie 0,18 % całości dochodów w 2008 roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 67/193/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się plan dochodów budżetu i wydatków w dziale 600, rozdziale 60014, § 6430 o kwotę dotacji celowej - 1.532.000,00 zł o przyznaniu, której Starosta Łomżyński został poinformowany pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-28/09 z dnia 3 marca 2009 roku. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Ponadto proponowane jest przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na kwotę 12.500,00 zł, celem pokrycia wkładu własnego, który należy zabezpieczyć przy realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 6.1.2 „Poprawa dostępu do zatrudnień oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie”.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.
W zarządzonym głosowaniu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 67/194/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 1.) Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – pierwsza uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego wynika z tego, że zgodnie z planem budżetowym na 2009 rok w ramach rozstrzygniętego przetargu dokonaliśmy zakupu nowego samochodu służbowego marki Skoda Superb, samochód ten będzie wykorzystywany przez pracowników Starostwa Powiatowego oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Natomiast samochód ten będzie przekazany w użytkowanie dla Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego, analogicznie jak było to dotychczas rozwiązywane.
Do przetargu zgłosiło się dwóch oferentów, obydwaj zaproponowali ten sam model auta. Przy wyborze kierowano się wysokością zaproponowanej ceny.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 67/195/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

2.) Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – druga uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego wiąże się pośrednio z poprzednią, przy czym dotyczy dotychczas wykorzystywanego prze nas samochodu marki Seat Toledo Sprint, który ma być przekazany na własność na rzecz Zarządu Dróg powiatowych w Łomży. ZDP zgodnie z przedłożonym zapotrzebowaniem potrzebuje tego typu samochodu do wykonywania i realizacji statutowych zadań.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.
W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przekazania majątku ruchomego powiatu łomżyńskiego na rzecz Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży została podjęta 4 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Nr 67/196/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 marca 2009 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.6 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 67-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.


Przewodniczący Zarządu:

Krzysztof Kozicki

Protokół sporządził:

Marcin Pieńkowski

Data powstania: wtorek, 31 mar 2009 07:44
Data opublikowania: wtorek, 31 mar 2009 07:48
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2180 razy